adventní čas

Adventní čas jak ho nezná mnoho z nás

2. prosince 2015 v 17:50

Počátek prosince byl významný obchůzkovými obyčeji, určenými především dětem, a to nejen na sv. Mikuláše, ale také v den svátku Barbory,Marie a Lucie. Ve všechny tyto dny obcházely dědinou maskované průvody, které dětem nadělovaly drobné dárky za příslib, že budou hodné...4.prosince
Má svátek sv. Barbora, panna a mučednice, byla dcerou kupce Dioskura v městě Nikodemii. Otec byl pohan a modloslužebník, Barbora se však dala proti jeho vůli pokřtít. Otec ji za to nechal mučit na mučidlech, ale ani to ji neobměkčilo, aby svou víru odvolala. Sám její otec nakonec setnul své jediné dceři hlavu.O svátku sv. Barbory se ženy zahalily do bílých plachet. Dívky a ženy zahalené do bílých rouch symbolizují čistotu a panenství. Obcházely stavení s košíkem sladkostí, ale i s hrozivou metlou. Chodívaly po třech, a tato trojice jakoby otevírala vánoční čas, který po Novém roce končil příchodem Tří králů.V českých zemích se o svátku sv. Barbory řežou třešňové větvičky, kterými se zdobí světnice. Děvčata pojmenovávala haluzky jmény chlapců a věřila, že dostanou toho, čí větvička vykvete.Sv. Barbora byla také uctívána jako patronka horníků. Soška či obrazy sv. Barbory zdobily důlní patra, její podobizna byla vyšita na hornických praporech, dochovaly se i obrázky na skle. Na brtnickém panství, pokud je známo, se tento zvyk nedržel. Ale na den sv. Barbory v Jihlavě chodily prý horníci v průvodu s praporem a s hudbou odcházeli na mši sv. do kostela. Po mši svaté se šlo rovnou do hostince, kde se odpoledne pak konala taneční zábava často dlouho do noci....6. prosince
Má svátek Mikuláš. Ten den se narodil Nicolaus, kolem r. 250, v lýkijském městě Pataře. Brzy osiřel a své jmění začal rozdávat chudým. Stal se biskupem v městě Myra. Za pronásledování křesťanů byl uvězněn a poslán do vyhnanství, později osvobozen, sám se zúčastnil nicejského koncilu. Vykonal pouť do Říma a zemřel kolem r. 345 nebo 352. Jeho kult vznikl pravděpodobně již v raném křesťanství. Byl chápán jako obhájce chudých a nemajetných, pomocník prostého lidu v žalu a trápení.V předvečer chodí průvod Mikuláše, anděla a čerta. S těmito pochůzkami je spjata nejenom řada písní a koled, ale i zvyků. Čert nikdy nenaděluje, ale má mít krásnou divokou masku. Dětem naděluje s příslušným napomenutím pouze anděl. Mikuláš má mít nějaké to jablíčko a nejvíc se zavděčí, má-li při sobě množství různých figurek, dřevěných hraček, píšťalek, nožíků i hrníčků, prostě všeho, co pak dává andělovi a pověřuje ho, aby to rozdal. Děti mají mít za oknem, pod polštářem, v síni, na klice punčošku ještě pro noční dárky od Mikuláše. Děti na Hané dostávaly pečivo formované do podoby figurek lidí a zvířat, v jihozápadních Čechách zase figurky ze sušených švestek.Dnes patří Mikuláš k těm starým zvykům, které se v různých podobách dochovaly a tradice Mikuláše, Anděla a Čerta, nadělující dětem dárky, pokud byly hodné, jsou známy snad všem dnešním dětem...8. prosince
V předvečer svátku Neposkvrněného početí Panny Marie, chodily bíle maskované postavy žen - "matičky". Matička navštěvovala rodiny s dětmi a po jejich modlitbě je podělovala dárky, které pro ně připravili rodiče. Neposlušné děti však vyšlehala proutkem. Ve 20. letech 20. století již "matičky" nebyly drženy...


13. prosince
Sv. Lucie je patronkou švadlen a kočích a měla by být také ochránkyní před čarodějnicemi. V den jejího svátku 13. prosince se na Radhošti, který je opředen starodávnými mýty, slétávaly čarodějnice a provozovaly své rejdy. V tento den se dříve dodržoval zvyk, kdy Lucka postava bíle oblečené ženy, chodila s kuželem od stavení ke stavení a strašila děti i přástevnice. Věřilo se, že: "Lúca trestá nedbalé přástevnice zmuchláním přediva, trestá přestupky proti zákazu ochrnutím ruky, pilné odměňuje, pomáhá jim v předení a umožňuje jim rychlou a přesnou práci." U nás bylo v tento den předení přísně zakázáno a Lucie neposlušné přadlenky přísně trestala. Přijdou-li Lucky do světnice, ve které bydlí svobodní mládenci, snaží se je bitím vypudit ven. . "Lucky" ometaly domy a příbytky husí peroutkou, čímž očišťovaly lidské bydlení. Na Lucii se říkalo, že: "Lucie noci upije a dne nepřidá" - toto přísloví pochází ještě z doby pře reformou juliánského kalendáře (posunutý svátek). V pohanských dobách byla Lucie démonickou, slunovratnou bytostí (lucie - lux - světlo)....14. prosince
Od toho dne dávaly hospodyně dobytku kousek zaříkaného těsta s kořením a každý den před Vánocemi odkládalo stranou jedno poleno a na Štědrý den se pak tímto dřívím zatápělo, aby se tímto ohněm zažehnala kouzla čarodějnic a aby lidé byli před jejich mocí chráněni....24. prosince
Štědrý večer je vždy ve znamení nadílky - dárků. Zvyk nadílek se u nás udržuji již od 14. století. Tou obšťastňovali rodiče dětí, věnovali si je navzájem i dospělí, dávali je i mistři svým tovaryšům, panstvo obdarovávalo své věrné poddané. V chalupách se obdarovávaly především děti. Často to bylo několik panenských jablíček, pár hrušek, pytlíček křížal a ořechů a k tomu onačejší - sváteční večeře. Štědrovečerních zvyků bývalo na desítky, ne však všude stejných. Hlavně se však zpívaly koledy...26. prosince
Má svátek Štěpán. Křesťanské koledy se vázaly k Novému roku resp. k Vánocům, ale většinou se přednášely na den sv. Štěpána. Koledování bylo původně zvykem univerzitních studentů, pak žáků městských škol (chodily s rektorem po domech), posléze pak škol hlavních a normálních a nakonec venkovské chasy....28. prosince
Ten den se slavily "Mláďátka". Den slavený jako vzpomínka na bezmocné a nevinné betlémské děti, které nechal nemilosrdně povraždit král Herodes poté, co se dozvěděl od mudrců - tří králů - o novorozeném dítěti, budoucím králi, na jehož místo narození se nic zlého netuše mudrci vyptávali. Panna Maria s Josefem utekli před vražděním do Egypta. V tento den chodívala mládež ke zpovědi, na konec roku se pak chodívalo na požehnání...


31. prosince
Poslední prosincový den je zasvěcen památce papeže - Silvestra I. Svátek se původně nespojoval se žádnými obyčeji. Silvestrovská noc získala na významu až když se v průběhu 16. století ustálil gregoriánský kalendář a Nový rok na 1. leden. Oslavy posledního dne neměly pro svůj pohanský původ moc velkou oblibu (Ale už ve starém Římě loučení se starým rokem provázelo nevázané veselí). Silvestrovské rozloučení se starým rokem se rozšířilo na konci 19. století v podobě spolkových silvestrovských zábav. Až teprve hospodářský rozvoj v 19. století proměnil silvestrovskou noc v jednu z nejbujnějších oslav roku....
Doba vánoční.

Vánoční čas končí po Novém roce příchodem Tří králů. Říkávalo se: "Na vánoce dne přibývá, na Boží narození o kuřecí pokročení, o hubu otevření, o bleší převalení. Na Nový rok o slepičí krok ...". Spoustu vánočních tradic odnesl čas. Vzal sebou jímavé melodie vánočních koled, pozměnil jídelníček staročeské štědrovečerní tabule. Snad jen ten stromeček zůstal. I když je ze všeho toho nejmladší. Ještě na počátku 19. století byla u nás jedlička nebo smrček přizdobený svíčkami, jablíčky, pozlacenými ořechy, cukrovím a lesklými cetkami vzácností. Podle záznamů ze 40. let 19. století nastavěl se vánoční stromeček na podstavci na stůl. Věšíval se v rohu místnosti obráceně dolů. V chudších rodinách jej nahrazovala jen větev ozdobená ovocem, pečivem a domácky vyrobenými dřevěnými ptáčky...
Svátek Tříkrálový.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě. Tři králové, nebo-li mudrci z východu, byli vedeni betlémskou hvězdou a přišli přivítat s dary nového krále, Ježíška v jeslích. Cestou však, hledajíc nově narozeného krále, navštívili krále Heroda, kterého se vyptávali na cestu; ten pak nechal povraždit všechny chlapce do věku dvou let, jen aby neohrozili jeho postavení. To však mudrci nemohli tušit, poklonili se dítěti v jeslích a obdarovali jej četnými vzácnými dary. Svátku Tří králů se říkalo již od středověku všelijak - původně to byl svátek Zjevení Páně, pak Epifanie nebo Theofanie, což se nakonec proměnilo v Tifaine, velice populární jméno ve středověku. Tímto svátkem je uzavřen cyklus svátků Adventu a času Vánoc...

Tik tak, tik tak, tik tak...

1. ledna 2015 v 8:12

Tik tak, tik tak, tik tak... vteřina po vteřině, minuta za minutou letí a hodiny do ticha půlnoc odbíjí.
A neúprosný čas nám tak najevo dal, že jsme zase o rok dál .Starý rok stačil ještě zašeptat: "Já odcházím a vystřídá mě nový rok, zda bude ale lepší nežli já, je už jen na Vás, tak do něj přeji šťastný krok."
A nový rok se pousmál, maličkou ručkou mu zamával a děl: "Jak rád bych všechna lidská přání vyslyšel, na to jsem ale příliš malý pán a nezvládnu to všechno sám. Až člověk člověka si začne vážit, naučí se ho ctít a milovat, přestane vládnout zloba, lhostejnost, závist, zášť a jeden druhého bude mít rád, pak mohu přidat trochu toho štěstí a vše nejlepší lidem dát..."

nr

6. ledna 2014 v 7:33

Na nebi se třpytí hvězdičky
z oblohy přilétá andílek maličký.
Na malém obláčku přináší přáníčko
přeje Ti lásku zdraví a štěstíčko.
Aby všechno o čem se Ti kdy snilo
se Ti v roce 2014 vyplnilo!
Až na hodinách půlnoc odbije
celou noční oblohu záře zakryje.
Chlebíčky na stole zavoní
skleničky o sebe zazvoní
všichni se na sebe usmějí
štěstí zdraví si popřejí
roztančí se celý sál
vždyť jsme zase o rok dál!
Krásného Silvestra a šťastný Nový rok
Vám přeje Ilča s rodinou 
 

Reklama